ABOUT DRAGON TRAVEL

水龙吟①·游吉林朱雀山

百花又闹春晚,画入卷中和风软。翠陌早归,北国茸嫩,水清如浅。晨又催花,淡云细雨,亦寒亦暖。叹芳菲众生,游人无迹,唯闻那、戏枝燕。


寂寞悠然念远。登佛阁、细听归雁。此时思人,青丝幽香,何年人散?几滴清泪,更伴相思,还伴幽怨!正销魂、忽看云烟遮月,才悟情断!


2016年5月7日


注释:①水龙吟:词牌名。