ABOUT DRAGON TRAVEL

木兰花慢①·秋

今夜情未减,持陈酒、绕经年。况且别中秋,几多明月,未照人圆。心中事、谁曾管,约秋风、却是看归船。天凉独卧江上,临行暗别灯前。


尘衫,飘然在何天,野店正思贤。月是江上明,几多衰草,任性湖边。常笑故人问我,愁肠否、翌日又依然。目送枫叶红遍,


小楼独听清弦。


2014年10月25日


注释:①木兰花慢:词牌名。