ABOUT DRAGON TRAVEL

朝中措①·花老

休论北风荡秋鸿,时节太匆匆。

昨夜一番小雨,后院落叶无声。

故人情厚,推杯换盏,醉得从容。

莫问百花皆老,已闻翌年春风。注释:①朝中措:词牌名。