ABOUT DRAGON TRAVEL

南乡子①·滁州

万恋一时收,只将大志落滁州。

好事多磨已忘忧,休休。

有客远来问从头。

举杯为君酬,将赋新词报答秋。

人如春风花自好,悠悠。

今夜醉罢不再愁。注释:①南乡子:词牌名。